Disclaimer website Terberg Leasing

Door het openen van deze website gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer. Ondanks de grote zorg waarmee deze site is samengesteld en wordt onderhouden, is het niet uitgesloten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de opgenomen gegevens voorkomen. Terberg Leasing aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen. Aan de inhoud van de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, op het materiaal op deze website, komen toe aan Terberg Leasing. De toegang tot deze documenten houdt geen licentie of andersoortig recht in om de informatie aan derden te verstekken, te verveelvoudigen of te verspreiden zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Terberg Leasing. Indien u in het kader van de dienstverlening van Terberg Leasing persoonsgegevens verstrekt, worden deze door Terberg Leasing vastgelegd. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij door u zijn verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt Terberg Leasing in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wij helpen u graag verder

Telefoon
030 288 47 74
E-mail
info@terbergleasing.nl

Adres

Eendrachtlaan 280
3526 LB Utrecht
Postbus 3046
3502 GA Utrecht

Doordeweeks bereikbaar van 8:15 tot 17:30