Regeerakkoord: slim, duurzaam en veilig van A naar B

Regeerakkoord: slim, duurzaam en veilig van A naar B

Volgens het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ wil de regering een slim en duurzaam vervoerssysteem ontwikkelen waarvan de onderdelen naadloos op elkaar aansluiten. Tegelijkertijd neemt zij maatregelen die het milieu en de leefomgeving minder belasten en de verkeersveiligheid verbeteren. Een geïntegreerd, schoner en veiliger vervoerssysteem, dat is het doel. Een aantal speerpunten.

  • Bij ontwerp, aanleg en onderhoud van de infrastructuur wordt rekening gehouden met zelfrijdende voertuigen en de daarvoor benodigde systemen in of langs de weg.
  • Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn.
  • De tank- en laadinfrastructuur moet in orde worden gebracht voor een nieuw wagenpark. Levering en exploitatie van laadapparatuur is de verantwoordelijkheid van de markt.
  • Samen met de Mobiliteitsalliantie voert de regering pilots uit om ervaring op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling, zonder dat dit leidt tot een systeem van rekeningrijden.
  • Samen met de provincies wordt geïnvesteerd in veilige weginrichting, met name bij N-wegen. Daarnaast investeert de regering in maatregelen die leiden tot een veiliger verkeersgedrag.
  • Er wordt slimmer gehandhaafd en de oorzaken van verkeersongelukken worden beter in kaart gebracht.
  • Daar waar verlichting op de snelwegen bijdraagt aan verhoging van de verkeersveiligheid gaat deze ’s avonds en ’s nachts weer aan.
  • Voor een inhaalslag in infrastructuur stelt het kabinet cumulatief 2 miljard euro beschikbaar in de eerstkomende drie jaar. Daarna wordt het structurele budget met 100 miljoen euro verhoogd.
  • De extra financiële middelen worden vooral ingezet om de grootste verkeersknelpunten aan te pakken. Specifiek gaat het om A4, A7, A15 in de Randstad en de verkeersaders van en naar het zuiden, oosten en noorden (A1, A2, A12, A28 en A58).
  • Waar het milieutechnisch en verkeersveilig kan, gaan spitsstroken vaker open.

 

Bron: Autorai.nl

Menu